مجموعه لوله کولری و شیلنگ تیبا و ساینا

شیلنگ کوتاه فشار بالا (H17)

کد محصول : ۳۰۰۴۰۰۹۹

قسمت (رفت) تیبا قدیم

شیلنگ کوتاه فشار بالا (H26)

کد محصول : ۳۰۰۴۰۰۹۰

قسمت (رفت) تیبا (کروز2)

شیلنگ کوتاه فشار بالا ساینا AT (H26-1)

کد محصول : ۳۵۰۰۰۱۷۷

شیلنگ کوتاه فشار بالا ساینا MT(H26-2)

کد محصول : ۳۵۰۰۰۱۷۵

شیلنگ فشار کوتاه بالا تیبا (H65)

کد محصول : ۳۰۰۴۰۰۹۳

کروز 1

شیلنگ فشار بالا بلند ساینا MT (H65-1)

کد محصول : ۳۵۰۰۰۱۷۶

شیلنگ فشار بالا کوتاه ساندن یکسرگرد (H68)

کد محصول : ۳۰۰۴۰۰۶۸

تیبا و ساینا

شیلنگ فشار بالا کوتاه طرح ساندن (H68-1)

کد محصول : ۳۵۰۰۰۱۷۵

تیبا و ساینا

شیلنگ فشار بالا ساندن یکسر گلابی (H69)

کد محصول : ۳۰۰۴۰۰۸۷

تیبا و ساینا

شیلنگ فشار بالا ساندن کوتاه (H69-1)

کد محصول : ۳۵۰۰۰۱۸۰

تیبا و ساینا

شیلنگ فشار بالا سردساز کوتاه (H69-2)

کد محصول : ۳۵۰۰۰۱۷۹

تیبا و ساینا