مجموعه لوله کولری و شیلنگ پراید

شیلنگ رفت پاناسونیک پراید (H1)

کد محصول : ۳۵۰۰۰۱۸۸

شیلنگ برگشت چنگکی داک (H3)

کد محصول : ۳۵۰۰۰۰۴۹

شیلنگ کپسولدار داک پراید (H4)

کد محصول : ۳۵۰۰۰۱۸۶

شیلنگ فشار پایین خرچنگی ثابت ساندن (H5)

کد محصول : ۳۰۰۴۰۰۹۱

شیلنگ برگشت پاناسونیک گازسوز (H7)

کد محصول : ۳۵۰۰۰109

شیلنگ برگشت جاری پراید (H8)

کد محصول : ۳۰۰۴۰۰۱۷

شیلنگ رفت فشار بالا کوتاه عصایی (H9)

کد محصول : ۳۰۰۴۰۰۹۴

طرح ساندن

شیلنگ رفت فشار بالا کوتاه دو سر گلابی (H10)

کد محصول : 30040002

خرچنگی ثابت یورو 4 فشار پایین (H62)

کد محصول : ۳۰۰۴۰۰۹۲

طرح ساندن

شیلنگ خرچنگی ثابت یورو 4 فشار پایین (H62-1)

کد محصول : ۳۰۰۴۰۰۸۹

طرح سردساز

شیلنگ رفت کوتاه یورو 4یکسر گرد (H63)

کد محصول : ۳۰۰۴۰۰۹۵

طرح ساندن

شیلنگ رفت کوتاه یورو 4 جدید(H63-1)

کد محصول : 30040002

طرح ساندن

شیلنگ رفت کوتاه پراید وانت یورو 4 (H64)

کد محصول : ۳۰۰۴۰۰۹۷

شیلنگ رفت کوتاه پراید سابکول (H64-1)

کد محصول : ۳۰۰۴۰۰۹۸

شیلنگ برگشت جیانشی (H60)

کد محصول : ۳۵۰۰۰۰۴۸

لوله آلومینیومی پراید (لوله مایع)

لوله کولر پراید86 با جای شمع مهره 19 (P1)

کد محصول : ۳۰۰۴۰۰۰۹

لوله کولر پراید 86 بدون جای شمع مهره 19 (P2)

کد محصول : ۳۰۰۴۰۰۳۹

لوله کولر پراید 87 با جای شمع مهره 19 (P3)

کد محصول : ۳۰۰۴۰۰۱۲

لوله کولر پراید SA مهره17 (P3-1)

کد محصول : ۳۰۰۴۰۰۴۲

لوله کولر پراید 87 بدون جای شمع مهره 19 (P4)

کد محصول : ۳۰۰۴۰۰۳۸

لوله کولر پراید ساندن مهره 17 با جای شمع (P5)

کد محصول : ۳۰۰۴۰۰۰۸

لوله کولر پراید پاناسونیک فاز1 قدیم مهره 19 (P6)

کد محصول : ۳۰۰۴۰۰۳۶

لوله کولر پراید پاناسونیک فاز 1قدیم مهره 19 (P7)

کد محصول : ۳۰۰۴۰۰۳۷

بدون جای شمع

لوله کولر پراید 87 بدون جای شمع مهره 19 (P4)

کد محصول : ۳۰۰۴۰۰۳۱

لوله کولر پراید سابکول یکسر مهره یکسر فلنچ (P31)

کد محصول : ۳۰۰۴۰۰۳۵

لوله کولر پراید سابکول یکسر مهره یکسر فلنچ (P31)

کد محصول : ۳۰۰۴۰۰۳۵